Společně pro budoucnost české vody

Realizujeme projekty, které šetří vodu firmám i obcím a pomáháme s jejich financováním. Přispíváme tím k lepšímu hospodaření s pitnou vodou. Zapojte se i vy prostřednictvím našich dluhopisů s garantovaným výnosem.

Chci vědět více »

O společnosti

Společnost Wero Finance a.s. je posledním přírůstkem do skupiny Wero s cílem se věnovat problematice financování projektů zaměřených převážně na vodu a úspory v oblasti hospodaření s vodními zdroji. Jako první v České republice jsme vstoupili na trh s tzv. WPC projekty, kdy jsme schopni skrze naše investiční nástroje zcela zafinancovat projekt v rámci vodního hospodářství. V rámci celé skupiny věříme, že voda je strategická surovina budoucnosti a je potřeba ji chránit. Investoři, kteří s námi spolupracují se reálně podílejí na zlepšení situace s vodou v České republice.

Proč investovat s námi

Dluhopisy Wero slouží především k financování vodohospodářských projektů, jako je například recyklace bazénových vod, instalace a provoz úpraven vody, instalace retenčních nádrží a další. Naše projekty uspoří velké množství spotřeby pitné vody. Tato práce dává smysl nejen z pohledu ekologie, ale i ekonomického, protože ušetří velké množství pitné vody, které je v Česku stále méně a náklady na vodné a stočné stále stoupají.

Novinky

Naši partneři

ČEZ ESCO
APPU
asio
Hajduk & partners

Důležité upozornění

Propagační sdělení uvedená na tomto webu vztahující se k dluhopisům s prospektem byla zpracována Emitentem, jsou určena pouze pro reklamní účely a nebyla vytvořena za účelem komplexního průvodce investováním. Uvedené informace pouze poskytují krátký přehled o dluhopisu vydávaném Emitentem.

Doporučujeme, aby si investoři před učiněním investičního rozhodnutí přečetli prospekt, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů. Doplňujeme také, že schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů ze strany ČNB.

Informace na webu byly připraveny s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností. Emitent však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací na webu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Podrobné informace nalezne každý investor v prospektu a jeho případných dodatcích

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním (§ 15 ZISIF)

Společnost spravuje privátní alternativní fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.