Důležité upozornění

Propagační sdělení uvedená na tomto webu vztahující se k dluhopisům s prospektem byla zpracována Emitentem, jsou určena pouze pro reklamní účely a nebyla vytvořena za účelem komplexního průvodce investováním. Uvedené informace pouze poskytují krátký přehled o dluhopisu vydávaném Emitentem.

Doporučujeme, aby si investoři před učiněním investičního rozhodnutí přečetli prospekt, aby tak plně pochopili potenciální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do cenných papírů. Doplňujeme také, že schválení prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení cenných papírů ze strany ČNB.

Informace na webu byly připraveny s náležitou a patřičnou pečlivostí a pozorností. Emitent však neposkytuje garance či ujištění, ať výslovné nebo předpokládané, o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Z informací na webu není možné odvozovat žádná práva ani povinnosti. Podrobné informace nalezne každý investor v prospektu a jeho případných dodatcích

Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním (§ 15 ZISIF)

Společnost spravuje privátní alternativní fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.